.

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร สำหรับหัวหน้างาน

ส่วนใหญ่ของ ผู้บริหารระดับต้น หัวหน้างาน หรือ Supervisor เป็นผูัที่มีความเก่งในการทำงาน และส่วนใหญ่เช่นกันที่มีจุดอ่อน ในด้านการบริหารคน ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานพบกับปัญหาต่างๆ ที่ตามมา เช่น การไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือการทำงานไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เราได้สร้างหลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร สำหรับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะของหัวหน้างาน และพร้อมจะก้าวไปเป็น หัวหน้างานมือโปร โดยการอบรมจะเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเอง


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นหัวหน้างานมือโปร
 • เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง เพื่อการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อต้องการให้เก่งทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน

หัวข้อ (ระยะเวลาอบรมสัมมนา 3 วัน)

วันที่ 1

 1. บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน
 2. การทำงานเชิงรุก และการทำงานเชิงรับ
 3. กำแพงการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
 4. การวางแผนการทำงาน
 5. การกระจายงานการติดตามงาน
 6. การประสานงาน

วันที่ 2

 1. ภาวะผู้นำ
 2. เทคนิคการสร้างการสร้างแรงจูงใจทีมงาน
 3. การวิเคราห์ปัญหาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 4. การบริหารเวลา
 5. สร้างแผนการพัฒนาตนเอง
  หมายเหตุ ระหว่างการนำแผนไปปฎิบัตินั้น จะมีการติดตามผลการปฎิบัติงานจากอาจารย์ 

วันที่ 3

 1. การวิเคราะห์การสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม
 2. เทคนิค การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับในการทำงาน (Performance Feedback and Coaching)
 3. นำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม

อำนวยการสอนโดย ดร.รัชพล แสงสว่าง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา EDUCATIONAL ADMINISTRATION
 • ปริญญาโท จาก THE UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY IN OPERATION MANAGEMENT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ดูแลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับ นอกจากนั้นอาจารย์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สำหรับการเรียนผ่านทางออนไลน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาภายในองค์กร ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ, การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง, PROACTIVE LEADERSHIP เป็นต้น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ให้กับ YSC จำกัด, บริษัท HYDROQUIP จำกัด และงานโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานภาคปฏิบัติให้กับบริษัท SB FUNITURE GROUP จำกัด, บริษัท ASIAN PACIFIC CAN จำกัด
 • ด้านจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งเช่น การบินไทย, ปตท., ปตท.สผ., บางจาก, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ไบโอ คอนซูมเมอร์, สยามแม็คโคร, กลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com