.

หลักสูตร

หลายครั้งที่จะมีคำถามว่า "เราจะสื่อสารกับทีมอย่างไร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีม”

มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่องความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มองว่าฉันก็คือพระเอกหรือนางเอกเสมอ จึงเกิดคำถามว่าควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อจูงใจให้ทีมงานและเพื่อให้เขาเหล่านั้นให้แก่องค์การอย่างเต็มความสามารถ เกิดความพอใจและมีความสุข รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน


หัวข้อการบรรยาย

 1. ปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์
 2. เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 3. เทคนิคการฟัง ที่หยั่งลึกถึงความรู้สึก
 4. ความแตกต่างของคนแต่ละแบบและเทคนิคการสื่อสาร
 5. เทคนิคการปรับทัศนคติให้เกิดความคิดเชิงบวก
 6. เทคนิคการประสานงานให้ได้งานและได้ใจคน
 7. การประยุกต์ให้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน
 8. ศิลปะของการสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน TEAM LEADER
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ

อำนวยการสอนโดย ดร.รัชพล แสงสว่าง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา EDUCATIONAL ADMINISTRATION
 • ปริญญาโท จาก THE UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY IN OPERATION MANAGEMENT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ดูแลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับ นอกจากนั้นอาจารย์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สำหรับการเรียนผ่านทางออนไลน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาภายในองค์กร ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ, การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง, PROACTIVE LEADERSHIP เป็นต้น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ให้กับ YSC จำกัด, บริษัท HYDROQUIP จำกัด และงานโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานภาคปฏิบัติให้กับบริษัท SB FUNITURE GROUP จำกัด, บริษัท ASIAN PACIFIC CAN จำกัด
 • ด้านจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งเช่น การบินไทย, ปตท., ปตท.สผ., บางจาก, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ไบโอ คอนซูมเมอร์, สยามแม็คโคร, กลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com