.

หลักสูตร พี่เลี้ยง และการสอนงานมือโปร

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานต้องมีทักษะการสอนงาน มีเทคนิคการสอนงานที่เหมาะสมกับลูกน้อง เพื่อพัฒนาทีมงานและองค์กร การเจริญเตอบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก จำเป็นที่องค์กรจะต้องเพิ่มทักษะของพนักงานให้ผู้เชี่ยวในงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งในทำงานมานาน หัวหน้างานมีความรู้ความสามารถ แต่กลับไม่สามารถสอนทีมงานใหม่ได้ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงาน ดังนั้นหัวหน้าจึงควรรู้เทคนิคต่างๆ ที่เป็นโค้ช พี่เลี้ยง ให้กับทีมงานให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงาน


วัตถุประสงค์

 • เFaiz zindabad

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการสอนงาน
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคที่ใช้ในการสอนงาน
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศ เพื่อแสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ 

หัวข้อ (ระยะเวลาอบรมสัมมนา 2 วัน)

วันที่  1 หลักสูตร พี่เลี้ยงมืออาชีพ

 1. การสร้างทัศนคติกับการทำงาน
 2. กรอบแนวคิดการทำงานเชิงรุก
 3. บทบาทของหัวหน้างานกับการพัฒนาทีมงาน
 4. คุณสมบัติของพี่เลี้ยงมืออาชีพ
 5. การวิเคราะห์บุคลิกภาพของพนักงานในทีม (ฝึก ROLE PLAY)
 6. พี่เลี้ยงกับทักษะการสื่อสาร (ฝึก ROLE PLAY)
 7. พี่เลี้ยงกับการสร้างแรงจูงใจตนเองและผู้อื่น (ฝึก ROLE PLAY)
 8. สร้างแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 2 เทคนิคการสอนงานมืออาชีพ

 1. ความหมาย / ความสำคัญของการสอนงาน
 2. การเตรียมตัวสอนของโค้ช
 3. เป้าหมายในการสอนงาน
 4. เทคนิคที่จำเป็นในการสอนงาน
 5. ขั้นตอนการสอนงานมืออาชีพ (ฝึก ROLE PLAY)
 6. การสร้างแผนในการสอนงาน (ฝึก ROLE PLAY)
 7. WORKSHOP: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง

อำนวยการสอนโดย ดร.รัชพล แสงสว่าง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา EDUCATIONAL ADMINISTRATION
 • ปริญญาโท จาก THE UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY IN OPERATION MANAGEMENT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ดูแลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับ นอกจากนั้นอาจารย์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สำหรับการเรียนผ่านทางออนไลน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาภายในองค์กร ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ, การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง, PROACTIVE LEADERSHIP เป็นต้น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ให้กับ YSC จำกัด, บริษัท HYDROQUIP จำกัด และงานโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานภาคปฏิบัติให้กับบริษัท SB FUNITURE GROUP จำกัด, บริษัท ASIAN PACIFIC CAN จำกัด
 • ด้านจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งเช่น การบินไทย, ปตท., ปตท.สผ., บางจาก, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ไบโอ คอนซูมเมอร์, สยามแม็คโคร, กลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com

eeh