.

หลักสูตร การจูงใจเพื่อการสร้างงาน Motivation

เมื่อพูดถึง การจูงใจ สิ่งที่คิดขึ้นมาได้คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ถูกจูงใจทำในสิ่งที่เราต้องการ อยากให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม อยากให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย อยากให้ทุ่มเทต่อการทำงาน หรืออื่นตามที่เราต้องการ และสิ่งที่ได้ยินมาตลอดคืออะไร แล้วจะทำอย่างไร

ถ้าจะดูตามทฤษฎี ก็ต้องบอกว่า..ต้องรู้ก่อนว่าผู้ที่ถูกจูงใจต้องการอะไร และก็มีหลายทฤษฎีที่ว่าไว้ในเรื่องความต้องการ หรือบางทฤษฎีก็ว่าด้วยกระบวนการที่จะใช้ในการจูงใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็สำคัญที่ใช้เพื่อการจูงใจ

แต่สิ่งที่เห็นจากภาคปฏิบัติคือ ถ้าผู้ที่เราจะจูงใจนั้นมีทัศคติที่ไม่ดี ไม่ชอบหน้า มีอคติกับเรา ท่านคิดว่าเราจะสามารถจูงใจเขาได้ไหม (มุมมองหน้างาน กับทีมงาน) ดังนั้น การจูงใจสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือ ตัวเรา/ตัวเขา/สิ่งแวดล้อมประกอบอื่นๆ เอื้ออำนวยและการส่งเสริม การจูงใจหรือไม่


หัวข้อการอบรม

 • ทัศนคติ เพื่อการจูงใจ
 • เรียนรู้ตน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน # Workshop
 • เรียนรู้คน ทำความเข้าใจคนอื่น
 • ศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจูงใจ
 • วิเคราะห์ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ปัญหา ในการจูงใจ # Workshop
 • วิเคราะห์การสื่อสารของตนเอง เหมาะสมกับการจูงใจหรือไม่ # ฝึกการวิเคราะห์การสื่อสาร
 • ถาม - ตอบ

อำนวยการสอนโดย ดร.รัชพล แสงสว่าง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา EDUCATIONAL ADMINISTRATION
 • ปริญญาโท จาก THE UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY IN OPERATION MANAGEMENT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ดูแลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับ นอกจากนั้นอาจารย์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สำหรับการเรียนผ่านทางออนไลน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาภายในองค์กร ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ, การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง, PROACTIVE LEADERSHIP เป็นต้น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ให้กับ YSC จำกัด, บริษัท HYDROQUIP จำกัด และงานโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานภาคปฏิบัติให้กับบริษัท SB FUNITURE GROUP จำกัด, บริษัท ASIAN PACIFIC CAN จำกัด
 • ด้านจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งเช่น การบินไทย, ปตท., ปตท.สผ., บางจาก, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ไบโอ คอนซูมเมอร์, สยามแม็คโคร, กลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com